Výchovné koncerty


Středověká hudba a středověké hudební nástroje

SouborKoncert pro mládež, pro žáky základních škol (od 2. stupně) i středních škol a gymnázií.

Účinkují členové souboru Ars cameralis.
Zpěv, flétny, jednoručky, kamzičí roh, šalmaje, křivé rohy, varhanní portativ, gotická harfa, cembalino, středověký cimbál, citola, fidula, rybebka, kotlíky, zvonce, chorus apod.

Průvodní slovo hudební skladatel Lukáš Matoušek umělecký vedoucí souboru Ars cameralis.

V programu zazní středověká hudba, tedy hudba 12. – 14. století v historické interpretaci: písně trobadorů a minnesängrů, historické tance, nejstarší vícehlasy a hudba předhusitská z doby Karla IV.

První část

V prvé části programu jsou posluchači seznámeni se zvukem a užíváním středověkých hudebních nástrojů. V jednoduchých skladbách jsou postupně upozorněni na sledování rytmu (pravidelného i nepravidelného), melodie, vztahu slova a hudby i celkového výrazu skladby.

Druhá část

Druhá část učí poslouchat hudbu, chápat současně více než jednu znějící melodii i vzájemné vztahy více melodií v průběhu skladby. Malým pohledem do „tvůrčí dílny“ středověkého skladatele jsou posluchači svědky „hudebního dobrodružství“ vzniku vícehlasu.

Třetí část

Závěrečná část nechává posluchačům svobodnou vůli při poslechu, aby poznatky nově získané i ty známé, ale pouze připomenuté využili v „malém koncertu“. Zde je více prostoru pro fantasii posluchačů, aby si u každé skladby sami nalezli, co je zaujalo.

Cílem tohoto koncertu je

 • upozornit na krásu historicky vzdálené hudební oblasti středověku a tím vhodně doplnit výuku a znalost dějepisu i kulturní historie,
 • podnítit fantasii a vnímavost posluchačů,
 • ukázat na jednoduchých skladbách, co všechno lze v hudbě slyšet. Zdůraznit, že tzv. „vážná hudba“ nemusí být vždy vážná, ale často je veselá až rozmarná, a že tedy neexistuje žádný důvod, který by nás mohl od ní odrazovat.

Pro přípravu na koncert i po koncertě doporučujeme

 • žáky před koncertem na jeho tematiku připravit odpovídajícím způsobem:
  • prohlédnout si dobová vyobrazení hudebníků a hudebních nástrojů
  • připomenout období vrcholné gotiky (12. – 14. století)
  • přečíst si některé texty milostných písní trobadorů, truvérů, minnesängrů, nebo texty českých anonymních básníků středověku
 • po koncertě s žáky ještě o zajímavostech koncertu pohovořit a vyslechnout jejich názory
 • účast pedagoga hudební výchovy, nebo pedagoga, který žáky na koncert připravoval

Obecné informace

 • ke koncertům není potřeba klavír
 • osvědčuje se provozování koncertů v menších prostorách, zvláště ve školách, kde je možno navázat bližší kontakt účinkujících s posluchači
 • počet posluchačů by neměl přesáhnout 100
 • trvání pořadu je okolo 55 minut
 

Hudba renesanční Evropy

Lukáš MatoušekKoncert pro mládež, pro žáky základních škol (od 2. stupně) i středních škol a gymnázií. Vhodné především v návaznosti na koncert Středověká hudba a středověké hudební nástroje.

Účinkují členové souboru Ars cameralis.
Zpěv, zobcové flétny, kamzičí roh, šalmaj, křivý roh, cornamusa, varhanní portativ, renesanční harfa, citola, fidula, rybebka apod.

Průvodní slovo hudební skladatel Lukáš Matoušek umělecký vedoucí souboru Ars cameralis.

V programu zazní renesanční hudba vokálně instrumentální 15. a 16. století, hraná na kopie historických hudebních nástrojů. Tato hudba postupně charakterizuje Itálii, Nizozemí, Anglii, Německo a Čechy, tedy země, které měly vliv na kulturní vývoj renesanční Evropy. Připomenutím význačných jmen velkých umělců, vědců, myslitelů a panovníků renesance je dokreslen celkový pohled na tuto epochu.

Krátké ukázky s výkladem předcházejí většině hraných skladeb. To umožňuje posluchačům lépe se v hudbě orientovat.

Pořad upozorňuje na základní prvky v renesanční hudbě

 • závislost slova a hudebního vyjádření
 • rozmanitost hudby různých prostředí
 • rozdílnost polyfonie a homofonie a imitační způsob skladatelské práce

Závěr koncertu je věnován malé soutěži, která má podnítit aktivní spolupráci všech posluchačů s účinkujícími a zároveň prověřit pozornost a hudební vnímání během celého koncertu.

V rámci koncertu zazní i pozoruhodné skladby, např. skladby z pozoruhodné „Bažantí slavnosti“ konané 1454 na dvoře burgundského vévody Filipa Dobrého, alchymistická hudba z doby císaře Rudolfa II., nebo skladby anglického krále Jindřicha VIII.

Cílem tohoto koncertu je

 • přiblížit mladým posluchačům období renesance, které bylo umělecky velmi bohaté a svými názory a objevy převratné. Pořad touto formou nejen utvrzuje, ale i doplňuje vědomosti získané v hodinách dějepisu, češtiny, hudební výchovy a estetické výchovy. Kromě toho také podněcuje zájem mládeže o umělecké a historické dění. Ukazuje, že umění a schopnost vnímat krásu kolem sebe je velkým obohacením pro celý další život.

Při přípravu na koncert doporučujeme

 • připomenout žákům nejen význam renesance obecně, ale i význačné osobnosti z různých oborů lidské činnosti, které k rozkvětu renesance v Evropě přispěly
 • po koncertě s žáky ještě o zajímavostech koncertu pohovořit a vyslechnout jejich názory
 • účast pedagoga hudební výchovy, nebo pedagoga, který žáky na koncert připravoval

Obecné informace

 • ke koncertům není potřeba klavír
 • osvědčuje se provozování koncertů v menších prostorách, zvláště ve školách, kde je možno navázat bližší kontakt účinkujících s posluchači
 • počet posluchačů by neměl přesáhnout 100
 • trvání pořadu je okolo 55 minut
 

Ohlasy koncertů pro mládež

Svým přístupem zaujali účinkující nejen vyučující, ale i žáky vyšších a nižších tříd. (Příbram)

Oceňujeme velmi vysokou uměleckou úroveň koncertu, zajímavý repertoár a vynikající úvodní slovo. (Dolní Hbity, okr. Příbram)

Tento koncert je jedinečný – všem školám doporučujeme. (Nový Knín, okr. Příbram)

Umělecké výkony byly vytříbené a pojaty s velkou odpovědností. (Rožnov pod Radhoštěm)

Mimořádný význam z hlediska výchovného i vzdělávacího. Vysoká fundovanost interpretů i úroveň pořadu. (Chomutov)

Koncert, skladby, vlastní provedení i slovní doprovod byl na vysoké profesionální úrovni, zajímavý a přitažlivý pro děti i dospělé. (Kovářská, okr. Chomutov)

Nejvíce oceňujeme názornost, přiměřenost věku žáků a přitom vysokou náročnost. Koncert žáky zcela zaujal. Byl to velký zážitek, který na výchovných koncertech nebývá častý. (Praha)

Koncert měl vysokou uměleckou úroveň, vhodně doplňoval a rozšiřoval učivo. (Kokonín, Jablonec nad Nisou)

Za poslední léta to byl nejlepší výchovný koncert – plně odpovídal probranému učivu. (Litovel)

Tento koncert hravou a nenásilnou formou poukázal na skutečné hodnoty obsažené v hubě. Děti by měly mít více takových koncertů, aby našly vztah k hudbě klasické a tím se v nich probouzel více cit pro krásu. (Nové Dvory, okr. Kutná Hora)

Koncert vzbudil zájem o vážnou hudbu. Výborný kontakt se žáky udržoval jejich pozornost. (Dobřichovice)

Vysoká úroveň koncertu. Velice se mi líbil kontakt mezi posluchači a účinkujícími. Žáci nejen poslouchali, ale také přemýšleli. (Liberec)

Žáci hodnotili koncert jako nejlepší, který dosud slyšeli. (Praha)

Takových koncertů by mělo být více. (Libice nad Cidlinou, okr. Nymburk)

Koncert ukázal žákům, že neexistuje pouze „disco“, ale že kvalitní hudba může člověku říci mnoho. (Ústí nad Labem)

Velmi pěkně a vhodně navozena atmosféra doby a situací. (Ústí nad Labem)

Pěkné, srozumitelné průvodní slovo provázelo žáky celým pořadem. Velice cenné byly mezipředmětové vztahy. (Olomouc)

Výchovné koncerty dělat častěji, pravidelně a systematicky pro všechny ročníky. (Tanvald)